USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI POREZA NA DOHODAK GRADJANA I DOPRINOSA-u primeni OD 01.01.2023.godine

USVOJENE IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI POREZA NA DOHODAK GRADJANA I DOPRINOSA-u primeni OD 01.01.2023.godine

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 9. decembra 2022. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji će se primenjivati od 01. januara 2023. godine.

Najznačajnije izmene su:

  • Smanjuje se stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25% na 24%
  • Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 19.300rsd na 21.712rsd 
  • Produžava se važenje starih olakšica za novozaposlene (čl.21v i 21b ZPDG i čl.45 i 45v ZDOSO do kraja 2023.godine)
  • Novi modeli oporezivanja prihoda od ugovorenih naknada za koje se porez plaća samooporezivanjem (tzv. „frilenseri“)

Fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, a za koje se porez plaća samooporezivanjem (u daljem tekstu: prihod od ugovorene naknade),mogu se opredeliti za jedan od dva nova modela utvrđivanja oporezivog prihoda:

Model 1 – priznaju se normirani troškovi u visini od 96.000 dinara na kvartalnom nivou;

Model 2 – priznaju se normirani troškovi u visini od 57.900 dinara na kvartalnom nivou uvećani za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu.

Porez se plaća na prihod od ugovorene naknade ostvaren u kvartalu. Fizičko lice ima obavezu da izvrši samo-oporezivanje, tj. da podnese poresku prijavu i plati porez u roku od 30 dana od dana isteka kvartala u kojem je ostvaren prihod od ugovorene naknade. Poreski obveznik se prilikom podnošenja poreske prijave opredeljuje za model utvrđivanja oporezivog prihoda.

Poreska stopa na prihode od ugovorene naknade koji se oporezuju samooporezivanjem, zavisi od odabranog modela:

— 20% u slučaju modela 1 ili

 — 10% u slučaju modela 2.

Ove promene će se primenjivati od 1. januara 2023. godine. Prvo naredno usklađivanje normiranih troškova iz Modela 1 i Modela 2 biće izvršeno 1. januara 2024. godine. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na prihode od ugovorene naknade Propisuju se kvartalne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i za obavezno zdravstveno osiguranje na prihode od ugovorene naknade. Osnovica doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zavisi od odabranog modela oporezivanja:

Model 1 – osnovica doprinosa je oporezivi prihod.

Model 2 – osnovica doprinosa je oporezivi prihod , ali ne manji od trostrukog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa.

 Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje je ista za oba modela i predstavlja oporezivi prihod ili najmanje trostruki iznos od 15% prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini.

  • Godišnji porez na dohodak građana će se plaćati samooporezivanjem (umesto po rešenju PU)

​​​​​​​Godišnji poreza na dohodak građana, će se plaćati samooporezivanjem, umesto po rešenju nadležnog poreskog organa, što je bio slučaj do sada. Godišnje prijave za dohodak građana će se podnositi isključivo u elektronskom obliku, preko portala PU.

Na osnovu podataka iz službenih evidencija poreski organ unosi podatke i postavlja prijavu na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. Poreski obveznik je u obavezi da izvrši izmenu/dopunu prijave, u delu u kome nisu iskazani tačni podaci a zatim podnese poresku prijavu.

Ukoliko poreski obveznik u roku (do 15. maja tekuće godine za prethodnu godinu) ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice

  • Precizira se rok za prijavu na paušalno oporezivanje prilikom osnivanja lica koja se ne registruju kod APR-a

Fizička lica koja delatnost ne registruju u Agenciji za privredne registre (npr. upisuju se u Imenik advokata koji vodi Advokatska komora), a koja se opredele da porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod, prilikom otpočinjanja obavljanja samostalne delatnosti ne podnose poresku prijavu PPDG-1R sa osnovom podnošenja prijave:

– oznaka 2 – početak obavljanja samostalne delatnosti.

Navedeni obveznici u obavezi su da u roku od 5 dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine podnesu zahtev za odobravanje paušalnog oporezivanja. Rok do 31. decembra odnosi se na obveznike kojima će PIB biti dodeljen nakon 26. decembra.

  • Preciziranje roka za podnošenje obaveštenja o opredeljenju za isplatu lične zarade za lica koja se ne registruju kod APR-a
  • Precizirane roka za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za lica koja se brišu iz evidencije obveznika PDV-a
  • Ukidanje obaveze podnošenja poreske prijave za preduzetnika paušalca prilikom osnivanja ,prekida i prestanka obavljanja delatnost

​​​​​​​

 

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU