Obračun zarade nije obična računska operacija, već složen proces o kome mora da brine kvalifikovana osoba. Ovo je jedan izuzetno važan i bitan zadatak svakog poslodavca koji je usko povezan sa njegovim poslovanjem. Sa jedne strane odražava vezu poslodavca i države (obračun i isplata mesečnih poreskih obaveza – plaćanje poreza i socijalnih doprinosa), dok sa druge strane snažno utiče na održavanje poverenja između radnika i poslodavca.

 • isplata po osnovu radnog odnosa i
 • isplata po osnovu rada van radnog odnosa,
 • kao i angažovanje bez prava na zaradu ili naknadu za rad (volontiranje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje).
obracun zarada

Kod svake od ovih kategorija isplata potrebno je voditi računa o specifičnostima  obračuna (poreska oslobođenja, posedovanje odgovarajuće dokumentacije za primenu odgovarajućih poreskih oslobođenja, status osiguranja lica prilikom obračuna i primene odgovarajućih stopa doprinosa i slično), kao i o samim specifičnostima i podacima o dokumentu (ugovor) koji je osnova zaključenja posla koji će rezultirati isplatom.

U Srbiji, poslodavci se suočavaju sa birokratskim preprekama prilikom zapošljavanja i čestim izmenama zakona i poreskih propisa. Zakone i propise je potrebno ispratiti i primeniti prilikom obračuna zarada. U vezi sa tim, u zavisnosti od toga o kakvoj se vrsti isplate radi, zavisiće i poreski tretman konkretne isplate. Pa tako, možemo napraviti razliku između:

Pored samog obračuna, potrebno je voditi računa i o obustavama i benefitima zaposlenih (u smislu da sve bude na vreme obračunato i obustavljeno od zarade radnika), isplatama koje nisu direktno vezane za same zarade (izvršavanje mesečne obaveze za invalide), kao i ažurno podnošenje različitih izveštaja nadležnim licima.

Širok opseg stvari o kojima se mora voditi računa prilikom vođenja evidencije o radnicima I obračunu zarada, može usloviti pojavu grešaka. Neki od tih razloga su:

 • Neadekvatna evidencija radnog vremena,
 • Greške u prikupljanju i obradi prikupljenih podataka,
 • Zakonske promene,
 • Nedovoljno poznavanje važećeg zakonodavstva i kolektivnih ugovora,
 • Nedostatak vremena za implementaciju,
 • Problemi sa platnim programom.

Navedeno može dovesti do neispravnog obračuna zarada. Posledično može dovesti do pogrešnih isplata zaposlenima i licima kojim su ove isplate namenjene. U najnepovoljnijem slučaju i do novčanih kazni za netačnu ili kasno podnetu poresku prijavu.

Kao jedan od primera kompleksnosti stavki o kojima se mora voditi računa prilikom obračuna zarada je primer rada od kuće. U poslednje vreme (sa početkom pandemije) radi lakše organizacije procesa rada, mnogi poslodavci su uveli mogućnost rada od kuće. Ali čak i takav rad zahteva obavezu regulisanja tretmana ovog rada, odnosno donošenje Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih koji rade od kuće. Ovim pravilnikom potrebno je definisati:

 • Osnovne karakteristike radnog mesta u kući/domu zaposlenog (rad od kuće se može obavljati samo ako radnici imaju bezbedne uslove za rad – ugrađena oprema za rad, prozračnost osvetljenost prostorije, privatnost i sl.),
 • Obaveze, prava i odgovornosti zaposlenog
 • Obaveze, prava i odgovornosti poslodavca
 • Kontrolne i preventivne mere koje poslodavac treba sprovesti.

Ovakva vrsta rada mora takođe posebno biti predviđena i Ugovorom o radu, kao i deo zarade koji se odnosi na naknadu zaposlenom za korišćenje sopstvenih sredstava (struja, telefon, internet i slično) za rad od kuće.

Pojednostaviti složenost poslovanja i na taj način što više uštedeti vreme i bolje iskoristiti raspoložive resurse (zaposlene i novčana sredstva) su jako bitne odluke svakog poslodavca. Jedan od poteza koji može pomoći u sprovođenu ovih odluka je nesumnjivo prenos obračuna zarada na eksternog saradnika. To treba da bude specijalizovani izvođač za ove poslove, koji može da obezbede tačan, blagovremen, pouzdan i siguran obračun zarada.

Ispravan i transparentan obračun zarada – zadovoljni radnici, zadovoljan poslodavac.

Posebno bi napomenu stavio na ugovore o radu. Mi kao agencija nudimo standardizovanu vrstu ugovora koja će po svojoj formi zadovoljiti sve ono što zakonodavac traži od vas kao obveznika,ali ovde moramo da naglasimo da ukoliko imate potrebu da u okviru svoje firme imate jasnije precizirana pravila igre, morate angažovati pravnika ,odnosno lice koje je stručnjak iz ove oblasti. Mi kao agencija stojimo vam na raspolaganju I za ovu vrstu konsultacije,ali taj deo svakako poveravamo stručnom licu ,što toplo preporučujemo svim klijentima koji imaju potrebu za pravilnikom o radi ,sistematizacijom radnih mesta,kao I ostalim aktima,od akta o proceni rizika radnih mesta pa sve do akta o bezbednosti I zdravlja na radu (BZR).

Knjigovodstvena agencija Mari-Mar doo ima 18 zaposlenih stručnjaka i profesionalaca ,knjigovođa sa dugim radnim iskustvom, koji su angažovani na poslovima za obračun zarada i u svakom trenutku spremno odgovaraju na zahteve klijenata. Naš tim pristupa maksimalno stručno I profesionalno I posvećeno prema svim poslovnim partnerima i klijentima sa kojima sarađujemo ,bilo da se radi o klijentu koji ima 2 zaposlena radnika ili je u pitanju klijent sa više od 200 zaposlenih radnika. Takodje nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima i odgovorimo tačnim i proverenim rešenjem, bez obzira na obim i specifičnost zahteva.

Stalne zakonske promene I uslovi poslovanja zahtevaju usklađenost sa zakonskom regulativom u oblasti Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak građana i u oblasti Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Veliki i brz tehnološki napredak, uslovio je stalno usavršavanje softvera za obračun zarada pa je od presudne važnosti da se prepozna stručnost I opremljenost tima kojem ćete poveriti obračun zarada ,za koji možemo reći da je u najmanju ruku osetljiva tema u svakoj firmi. Naša agencija za knjigovodstvo je specijalitovana za sve vrste poslova koji su vezani za obračun zarada, naknade zarada i druga primanja, kao i za sve prateće administrativne poslove uključujuči i kadrovsku evidenciju (prijave I odjave zaposlenih,promen itd).

Osnovne usluge koje pružamo klijentima u ovoj oblasti su:

 • Obračun plata
 • Personalna administracija
 • Vođenje kadrovske evidencije

1. Obračun zarada

Naš proces za obračun plata uključuje:

 • Obračun zarada za zaposlene
 • Obračun ukupnih poreza i doprinosa (na teret poslodavca i na teret zaposlenog),
 • Obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo i ostalo),
 • Ostali obračuni (obračun i biznis plan za subvenciju prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, priprema obrazaca),
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama,
 • Obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade,
 • Formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje,
 • Kreiranje elektronskih poreskih prijava i obrazaca (OD, OPJ, OPJ1 – OPJ8).
 • Podnošenje potpisanih obrazaca poreskih prijava u Poresku upravu i Republički zavod za socijalnu zaštitu,
 • Evidentiranje nastalih promena u glavnoj knjizi, u analitičkim evidencijama i drugim poslovnim knjigama za knjigovodstvo,
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama (obrazac M-4 i obrazac PPP, njihovo popunjavanje i predaja nadležnim ustanovama),
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama,
 • Obračun za porez na dohodak građana,
 • Automatizovan postupak koji se odnosi na importovanje i eksportovanje dokumenata, koji podržava sve formate dokumentacije,
 • Podnošenje elektronskih izveštaja.

2. Personalna administracija

U sklopu poslovanja pružamo i ostale administrativne usluge vezane za obračun plata. Personalna administracija podrazumeva brojne administrativne usluge i poslove iz domena radnih odnosa, koje smanjuju kadrovske obaveze i troškova u vezi sa tim, a pritom omogućavaju da efikasno i nesmetano obavljate sve ostale aktivnosti u vašoj firmi.

U usluge personalne administracije uključeno je:

 • Prijava radnika nakon zasnivanja radnog odnosa, izdavanje rešenja o prestanku radnog odnosa, kao i odjava zaposlenih,
 • Ažuriranje zdravstvenih kartica i podataka o osiguranicima,
 • Evidentiranje, čuvanje i arhiviranje ugovora i svih evidencija o zaradama zaposlenih,
 • Sastavljanje ugovora o radu (pravilnika o radu), kao i aneksa ugovora o radu (tipski ugovori),
 • Obračun troškova po putnom nalogu zaposlenog za neoporeziv iznos, kao i za iznos preko neoporezivog,
 • Izdavanje potvrda (o zaposlenju, visini primanja, o ukupnom trajanju radnog staža i drugih potvrda),
 • Priprema odluka (o radnom vremenu, o službenom putovanju, odluka o promeni sedišta firme, o pravu na godišnji odmor, o plaćenom ili neplaćenom odsustvu sa posla, zatim odluka o donaciji, odluka o isplati otpremnine, odluka o bolovanju, o porodiljskom odsustvu i mnoge druge),
 • Ostale povezane administrativne usluge.

3. Vođenje kadrovske evidencije

Administrativno vođenje kadrovske evidencije je posao koji oduzima dosta vremena pa sve više klijenata uviđa značaj i prepušta ga stručnim licima. Kadrovska evidencija podrazumena usluge izrade ugovora za zaposlene kada su standarni ugovori u pitanju ,dok stručna lica iz pravne službe za koju se vi odlučite pripremaju I prilagodjavaju ugovore po vašim potrebama,odnosno prema unapred definisanim zahtevima klijenata.

Pored redovne izrade dokumentacije vodimo i evidencije o:

 • Zaključenim ugovorima o radu zaposlenih,
 • Ugovor o radu trudnica,
 • Obračun dana za godišnji odmor,
 • Odlukama o otkazu ugovora o radu,
 • Sporazumnom prekidu radnog odnosa,
 • Otkazima ugovora o radu u skladu sa navedenim otkaznim rokom,
 • Isteku ugovora o radu na određeno vreme,
 • Evidencije o mesečnoj kvoti u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.

Za sva ostala pitanja iz oblasti zarada stojimo vam na raspolaganju.

Poruči uslugu
× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU