Knjigovodstvena agencija

Sama pomisao na knjigovodstvene termine (analize poslovanja, prihodi, rashodi, porezi), kod većine nas izaziva pravu pometnju i mnogo straha od nepoznanica, pogotovu ako smo laici na ovom polju i novi u poslu. Zato je dobra knjigovodstvena agencija jedan od načina da sebi smanjimo glavobolje i obezbedimo miran san.

Osnovni zadatak knjigovodstvene agencije je da vodi evidenciju u vezi sa poslovanjem svojih klijenata i omogući im nesmetano obavljanje svoje delatnosti. Ispravno beleženje poslovne dokumentacije u skladu sa zakonima je njihov prioritet.

Danas su poslovi koje knjigovodstvene agencije obavljaju mnogo kompleksniji nego ranije, kada se pod ovim podrazumevalo samo vođenje poslovnih knjiga. Veliki broj agencija danas, nudi širok spektar poslova koje obavlja za pravna lica. Ako ste novi u poslovnom svetu, prilikom odabira agencije informišite se da li ona pokriva sva ona polja poslovanja koja su vama bitna I potrebna.

poresko savetovanje

Usluge koje nude knjigovodstvene agencije

  • 1. Osnovne knjigovodstvene usluge - robno i finansijsko knjigovodstvo, prosto i dvojno knjigovodstvo, evidencija promena i evidencija osnovnih sredstava, knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima praćenje zakonskih propisa, pravilnika i drugih pravnih regulativa, izrada obračuna i izveštaja, usaglašavanje računovodstvenih politika i standarda, samo su deo poslova koji spadaju u osnovne usluge.
  • 2. Administrativne knjigovodstvene usluge – platni promet, priprema naloga za prenos, komunikacija i saradnja sa bankama i nadležnim institucijama neke su od svakodnevnih administrativnih aktivnosti klijenata koje agencije obavljaju umesto njih.
  • 3. Finansijsko savetovanje – na osnovu analize dokumenata vašeg poslovanja (ulazne, izlazne fakture, materijalni troškovi..) vrši se procena i analiza likvidnosti i solventnosti preduzeća, izrada biznis plana i studije izvodljivosti, analiza profitabilnosti preduzeća analiza kratkoročnih i dugoročnih plasmana preduzeća. Finansijsko savetovanje obuhvata detaljnu analizu poslovanja na osnovu koje se na kraju donose zaključci.
  • 4. Poresko savetovanje – podrazumeva pomoć klijentu oko planiranja poreskih obaveza, obračun i kontrola poreza, obračun kamate, pomoć klijentima oko ostvarivanja prava na poreske olakšice i druge poreske usluge.
  • 5. Obračun zarada – obračun poreza i doprinosa, obračun plata i elektronske poreske prijave spadaju u redovne mesečne obaveze agencije. U dodatne kadrovske poslove koje agencije obavljaju spadaju I prijavljivanje zaposlenih u radni odnos, prekid radnog odnosa, zapošljavanje nerezidenata.
  • 6. Završni račun i poreski bilans - izrada redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja je nešto što se radi obavezno na kraju godine, a odnosi se na predhodnu godinu. U finansijske izveštaje spadaju bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks. Obaveza agencije je da dostavlja prateću dokumentaciju Agenciji za privredne registre.

Sve veći broj agencija danas, kako bi izašli u susret zahtevima klijenata, počinje da nudi i neke dodatne usluge. Tako da možete dobiti i pravno savetovanje, posredovanje u komunikaciji sa bankarskim sistemom, posredovanje prilikom komunikacije sa javnim sektorom, priprema biznis plana, pa i kurirske usluge.

Šta sve knjigovođa radi

Jedan od glavnijih saradnika malih I srednjih preduzeća jeste knjigovođa. On je i savetnik, ali i osoba kojoj smo poverili svoje tajne poslovanja firme. Zadatak knjigovođe je da vodi evidenciju o svim poslovnim promenama u poslovanju jedne firme, na njene prihode, ali i rashode. Knjigovođa zapravo vodi računa o svemu što je od neke vrednosti u vašoj firmi, bilo da je reč o materijalnim ili nematerijanim vrednostima, pa i o vašim zaposlenim. On priprema dokumentaciju potrebnu za njihovu prijavu i odjavu sa osiguranja, bolovanja itd. On beleži sve promene na osnovu priložene poslovne dokumentacije, koja je ujedno i dokaz o promenama do kojih dolazi tokom poslovanja.

Da bi saradnja sa knjigovođom bila uspešna morate pre svega imati dobru međusobnu komunikaciju. Ako ste novi i knjigovodstveni termini su vam strani, potrudite se da se informišete i naučite makar one koji se koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Na taj način ćete olakšati i sebi i znaćete šta tačno da pitate, ali će vam i odgovori knjigovođe biti razumljiviji.

Iskusan i odgovoran knjigovođa će se dobro informisati o vašoj firmi i svim pojedinostima vezanim za njeno poslovanje, a vaša obaveza je mu obezbedite sve te informacije koje su mu neophodne da bi on mogao da predvidi i predupredi eventualne poslovne probleme.

Računovođa

Dok se knjigovođa bavi beleženjem fininansijskih transakcija, posao racunovođe je da te transakcije analizira. Iako se često ova dva pojma poistovećuju, zapravo je knjigovodstvo deo računovodstva.

U malim agencijama jedna osoba može obavljati oba posla, dok velike kompanije, zbog obima poslova, strogo razgraničavaju ove dve pozicije. Većina računovođa zapravo obavlja i poslove koji spadaju u domen knjigovodstva. Dobar racunovođa vam može osigurati da iz svog poslovanja izvučete maksimum finansijske koristi, a da pri tom budete u skladu sa zakonom. Njegov posao je da dobro poznaje zakone i propise, da izvrši dobru analizu vašeg poslovanja, da da dobre predloge za unapređenje poslovanja i upozori vas na eventualne propuste.

Računovodstvene usluge i saveti računovođe mogu biti od presudnog značaja za vaše poslovanje. Izbor računovođe je kao izbor dobrog poslovnog partnera.

Firma za knjigovodstvo

U našoj zemlji ove usluge mogu da pružaju knjigovodstvene firme koje su registrovale ovu delatnost pod šifrom 69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko

Kako se stalno pojavljuju nove delatnosti a neke stare gase, knjigovodstvene firme se moraju stalno prilagođavati i nadograđivati znanje. Vremenom su se od njih i specijalizovale za određene delatnosti, tako da ako ste u potrazi za knjigovođom, a imate specifičan posao, savetuje se da obratite pažnju i na njihove ostale klijente.

Na primer, ako je vaša delatnost nova ili u povoju, država će stalno pokušavati da je reguliše nekim novim propisima, tako da je tu potrebno stalno edukovanje i praćenje novih trendova od strane knjigovođe.

Novi propisi takođe ostavljaju mnogo mesta za slobodno tumačenje od strane raznih državnih nadzornih organa, i u nedostatku „zvaničnog mišljenja“ imaju priličnu slobodu delovanja. Ne želite da prisustvujete tome bez podrške dobre knigovodstvene firme.

Poruči uslugu
× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU