Da li preduzetnik može da sklopi ugovor o zakupu ili ugovor o zajmu „sa samim sobom“?

Da li preduzetnik može da sklopi ugovor o zakupu ili ugovor o zajmu „sa samim sobom“?

Prema čl.83 i 85 Zakona o privrednim društvima, preduzetnikom se smatra radno sposobno fizičko lice koje obavlja registrovanu delatnost u cilju ostvarenja prihoda i dobiti, i kao takvo je registrovano u agenciji za privredne registre (APR-u). Za  sve poslove koje obavlja ,preduzetnik pred Zakonom odgovara celokupnom svojom imovinom kao fizičko lice.

Prema Zakonu o obligacionim odnosima - članu 26. ,ugovor se smatra zaključenim onda kada su se dve strane usaglasile prema svim tačkama sačinjenog ugovora.

Ako uzmemo u obzir da se vlasnik preduzetničke radnje smatra fizičkim licem koje obavlja privrednu delatnost i kao takav privredni subjekt odgovara celokupnom svojom imovinom, izvodimo zaključak da se ovde govori o jednom licu ,pa stim u vezi ovako sačinjeni ugovori ne proizvode nikakvo pravno dejstvo (u takvom ugovornom odnosu ne postoje dve strane).

To praktično znači da fizičko lice ne može da sklopi ugovor o zakupu (pokretnosti,nepokretnosti,zajmu) sa samim sobom kao preduzetnikom, već to može učiniti samo sa nekim drugim licem koje u svom vlasništvu poseduje vozilo ili nepokretnost koji su predmet tog ugovora.

Odgovarajući na ova pitanja ,dolazimo do toga da je neophodno odgovoriti i na sledeća pitanja koja proizilaze iz ove teme.

Da li uzimanje iz poslovne imovine preduzetnika i unos lične imovine dovode do korekcije osnovice u bilansu uspeha?

Uzimanje iz poslovne imovine preduzetnika za lične potrebe ,ukoliko se u poslovnim knjigama evidentira na pravilan način : 309/241 ili 723/241 onda nema osnova da se bilo šta iskazuje ili koriguje u poreskom bilansu PB-2.

Isečak iz Zakona:

  • Prema odredbama u 37b stav 1. ZPGD, uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe i ličnu potrošnju ima tretman poslovnog prihoda. Uzimanje za sopstvene potrebe koje nije u novčanom obliku procenjuje se prema uporedivoj tržišnoj vrednosti, u skladu sa načelom stalnosti.
  • Odredbom člana 3. stav 1.tačka 5) Pravilnika o poreskom bilasu propisano je da se na rednom broju 36-Uzimanje iz poslovne imovine, podatak iskazuje u iznosu koji je kao rashod prikazan u poslovnim knjigama.

Da bi bilo jasnije, ova odredba nalazi se u delu zakona Uskladjivanje prihoda i rashoda, i primenjuje se samo u slučaju kada obveznik uzima iz imovine preduzetnika za lične-sopstvene potrebe, i ukoliko je te promene evidentirao kao rashod u Bilansu uspeha (što inače ne bi trebao da je slučaj).

Da li podizanje novca sa računa preduzetnika za lične potrebe, kao i podizanje novca preko iznosa ostvarene dobiti podleže oporezivanju?

Uzimanje iz poslovne imovine preduzetnika za privatne potrebe, u momentu isplate ili uzimanja, ne podleže obavezi obračuna dodatnog poreza kao što je na primer slučaj sa dividendom kod pravnih lica (DOO),niti postoji bilo kakva obaveza plaćanja poreza jer se porez obračunava i plaća preko poreza na prihod od samostalne delatnosti ,koji se utvrdjuje pri izradi poreskog bilansa na kraju godine.

porez na prihod od samostalne delatnosti plaća se na osnovicu odnosno na ostvarenu dobit, koja se utvrdjuje u poreskom bilansu u skladu sa propisanim pravilima, što znači da ne postoji mogućnost da se taj porez plaća dva puta ,odnosno i za isplaćen novac za lične potrebe.

Ipak jako je važno napomenuti da su po Zakonu RS sva fizička lica koja imaju primanja veća od Zakonom predvidjenog limita ( lica do 40 godina starosti neoporezivo 7.438.752 rsd, za lica starija od 40 godina neoporezivo 3.719.376 rsd) obveznici GPDG (godišnjeg poreza na dohodak gradjana). Kako neto ostvarena dobit preduzetnika iskazana u PB-2 obrascu ulazi u obračun osnovice za oporezivanje GPDG, napominjemo da svi preduzetnici obrate posebnu pažnju po pitanju ove vrste poreza koja se tiče njih kao fizičkih lica.                               

 

 

× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU