Brisanje firme nije baš jednostavan postupak i zahteva minimum desetak odlazaka na razne šaltere i to pod uslovom da ste bez ikakvih dugovanja, u soprotnom ćete šaltere obilaziti mnogo puta više.

Ukoliko imate firmu, ali zbog loše profitabilnosti želite da je zatvorite ili prosto ne želite iz nekog razloga da se više bavite tim poslom, mi Vam pružamo usluge brisanja firme. Naravno, to možete uraditi i sami, ali ovako ćete uštedeti mnogo vremena i poštedeti sebe dosta administracije.

Procedura zatvaranja preduzetničke radnje je dosta brža i jednostavnija od zatvaranja privrednog društva.

brisanje firme

Postupak zatvaranja preduzetničke radnje odjavom

Kada preduzetnik iz nekog razloga donese odluku o zatvaranju radnje, postupak zatvaranja obavlja se u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi. Da bi preduzetnik odjavom zatvorio radnju potrebno je da pribavi i određenu dokumentaciju:

 • Uverenje da ne duguje ništa za poreze i doprinose
 • Popunjenu registracionu prijavu o brisanju radnje, koju izdaje Poreska uprava i dokaz o uplati propisane takes (ovo se predaje Agenciji za privredne registre u što kraćem roku)
 • U roku od nedelju dana donosi se odluka o brisanju preduzetnika u APR-u
 • Nakon okončanja postupka brisanja radnje, preduzetnik ima obavezu da APR – u dostavi vanredne finansijske izveštaje. Rok za dostavljanje izveštaja je 60 dana, a izveštaj se sastavlja na dan koji prethodi danu donošenja Rešenja o brisanju koje donosi Registrator APR-a.

Važno je znati da uverenja koje preduzetnik mora da obezbedi ne smeju biti starija od 5 dana u momentu podnošenja dokumentacije za gašenje firme. Ukoliko iz nekog razloga niste izmirili vaša dugovanja, a radnja ipak prestaje sa radom, najbolje rešenje je da stavite radnju u mirovanje, kako se dugovanja ne bi uvećavala.

I to nije kraj obavezama. Nakon dobijanja Rešenja o brisanju iz registra dužni ste da obavestite Poresku upravu o gašenju firme. Podnošenjem poreske prijave koja dokumentuje ostvarene prihode Poreska uprava donosi konačno rešenje.

Osim Poreske uprave, preduzetnik je duzan da obavesti I Upravu javnih Prihoda o brisanju firme kako ga ne bi nadalje zaduživala komunalnom taksom, tj. Taksom za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta.

Nakon dobijanja svih konačnih rešenja preduzetnik izmiruje svoje eventualne preostale obaveze prema Poreskoj i Gradskoj upravi, a sa tim uverenjem, Poreske uprave, odlazi se u PIO fond kako bi upisao radni staž koji je ostvario dok je radnja bila aktivna.

Savet: Pre nego sto krenete u procedure brisanja firme izmirite sve svoje dugove. Kako prema državi (za poreze i doprinose), lokalnoj samoupravi (razne takse), tako i prema poveriocima (dobavljačima, kreditorima…) Ukoliko ovo odradite na vreme ubrzavate i sam postupak brisanja, pošto neće biti odugovlačenja i čekanja raznih priznanica i potvrda.

U slučaju zaostalih dugovanja vlasnik zatvorene preduzetničke firme neće moći da u budućnosti otvori novu firmu sve dok u potpunosti ne izmiri preostale dugove stare firme. A eventualna dugovanja poveriocima mogu biti naplaćena sudskim putem, jer vlasnik preduzetničke firme bez obzira i ako je ona zatvorena, snosi odgovornost za preostale dugove i to ne samo imovinom koju je bio uneo u firmu, već i svojom ličnom imovinom (stanom, kućom, automobilom, vikendicom itd.).

Brisanje firme po sili zakona

Bilo da je reč o preduzetničkoj firmi ili privrednom društvu brisanje iz Agencije za privredne registre se moze izvršiti po sili zakona, ali samo pod određenim okolnostima:

 • Isticanje vremena - ako je obavljanje delatnosti bilo registrovano na određeno vreme
 • Smrt ili trajno gubitak poslovne sposobnosti.
 • Ako je poslovni racun duže od dve godine u blokadi, pa se firma briše na osnovu zahteva koji podnose Narodna banka ili Poreska uprava
 • Ako je utvrđena ništavnost registracije preduzetnika pravosnažnom presudom.
 • Ukoliko je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, pravosnažnom presudom ili izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u kojoj je učlanjen
 • U slucaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili nekog drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa clanom 4.stav2. Zakona o privrednim društvima posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju.
 • U drugim slučajevima koji su propisani zakonom.

Brisanje DOO firme

 • Likvidacija je proces gašenja firme kada ona ima sredstava da isplati svoje dugove.
 • Stečaj (bankrotstvo) je proces gašenja firme kada ona nije u stanju da isplati svoje dugove, pa se njihovo namirivanje vrši rasprodajom imovine preduzeća.

Oba načina podrazumevaju razne aktivnosti čije se preduzimanje ne preporučuje bez stručne pomoći.

Likvidacija firme

 1. Postupak likvidacije počinje donošenjem odluke o likvidaciji i imenovanjem likvidacionog upravnika. Zatim se donosi rešenje o otvaranju postupka likvidacije,
 2. Objavljuje se oglas poveriocima firme u likvidaciji preko APR.
 3. Pravi se pečat firme sa oznakom –u likvidaciji.
 4. Sastavlja se početni likvidacioni izveštaj firme.
 5. Usvaja se početni likvidacioni izveštaj.
 6. Početni likvidacioni izveštaj je potrebno i registrovati.

Postupak likvidacije traje 90 dana.

Čini se komplikovano zato što jeste. Ovo su tek prvi koraci u likvidaciji firme, mogu se nazvati Faza 1. Faza 2 nastupa nakon 90 dana i podrazumeva

 1. Izradu odluke osnivača firme o okončanju postupka likvidacije
 2. Sastavljanje završnog likvidacionog izveštaja i njegovo usvajanje.
 3. Dodela preostalih sredstava firme nakon namirivanja poverilaca.

Postupak stečaja

Stečaj podrazumeva gašenje nesolventnog privrednog društva, i kao takvo potpada po zakon o stečaju, i u njemu državni organi imaju mnogo veću ulogu nego u procesu likvidacije.

Stečajni postupak sprovodi stečajni sudija, koji imenuje stačajnog upravnika, a za cilj ima namirenje poverilaca firme u stečaju. Ovo je komplikovan proces koji ponekad traje i godinama.

ZAKLJUČAK

U većini slučajeva nije prijatno gasiti firmu (npr. kada se gasi zbog nesolventnosti), zato što ljudi to često doživljavaju kao svoj lični poraz, propast neke ideje ili plana. U takvim slučajevima se šanse za pravljenje greške povećavaju, a naš državni aparat, na žalost, nije stvoren da na greške ukazuje, već da greške kažnjava. Zato je najbolje angažovati profesionalce koji će objektivno sagledati problem i pomoći vam da ga rešite.

Poruči uslugu
× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU