Izrada studije o transfernim cenama je jedan od najsloženijih i najtežih područja primene poreskog prava.

Mari-Mar doo može Vam pomoći da svoju zakonsku obavezu izvršite u roku i u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije i međunarodnom regulativom.

transferne cene 2

ŠTA SU TO TRANSFERNE CENE?

Transferne cene su cene po kojima se odvijaju transakcije između povezanih lica. Činjenica da je putem formiranja transfernih cena moguće minimizirati poreske obaveze odlučujuće je uticala na poresko zakonodavstvo Republike Srbije da se ozbiljnije posveti ovom problemu.

Poreski obveznik je, stoga, dužan da prikaže transakcije sa povezanim licima u poreskom bilansu po cenama “van dohvata ruke” (tržišnim cenama), odnosno sprovede odgovarajuće korekcije u svom poreskom bilansu.

KO JE U OBAVEZI DA PODNESE STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA?

Izrada Studije o transfernim cenama je zakonska obaveza pravnih lica, preduzetnika koji u poslovanju realizuju transakcije s povezanim pravnim licima, budući da snose najviši poreski rizik vezan za osporavanje transakcija s povezanim licima, kako u pogledu odredbi Zakona o porezu na dobit, tako indirektno i Zakona o porezu na dodatu vrednost.

KO SE SVE SMATRA POVEZANIM LICIMA?

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica,je u članu 59. okarakterisao četiri nivoa povezanosti.

Povezanim licima smatraju se:

 • Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja;
 • Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu;
 • Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja;
 • Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva.
transferne cene

ZAŠTO TREBA DA POSEDUJETE DOKUMENTACIJU O TRANSFERNIM CENAMA?

Kako vam potencijalna poreska kontrola ne bi osporila realizovane troškove ili obračunala dodatne prihode po osnovu ovih usluga i naknada za nematerijalnu imovinu i/ili proizvoda i naknada za ostala materijalna dobra u transakcijama s povezanim licima, potrebno je da posedujete studiju o transfernim cenama koja će dokazati da je cena realizovana u transakcijama s povezanim licima tržišna.

Posedovanjem studije o transfernim cenama teret dokazivanja eventualne pristrasnosti (netržišnosti) transakcija između povezanih lica prenosi se na poreske organe.

IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA

Pravilnik o transfernim cenama definiše formu i sadržaj dokumentacije o transfernim cenama, rokove predaje poreskim vlastima, izbor i način primene metoda transfernih cena, kao i način procene osnove za obračun troškova amortizacije u slučaju da je osnovno sredstvo nabavljeno u transakciji sa povezanim licem.

Poreski obveznik uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja odnosno izveštaja u skraćenom obliku. Izveštaj o transfernim cenama naročito sadrži:

 • Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik
 • Analiza delatnosti obveznika
 • Funkcionalna analiza - analiza lanca vrednosti grupe, aktivnosti i rizici koji se preuzimaju
 • Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu ’’van dohvata ruke’’
 • Zaključak o potrebi korekcije poreske osnovice
 • Priloge (podaci iz korišćenih baza podataka, ugovori, obračuni, benčmark analize itd.)

METODE ZA PROVERU TRANSFERNIH CENA

Jedna od ključnih aktivnosti u procesu izrade studije o transfernim cenama je izbor i primena metode za proveru usklađenosti za transferne cene.

Ovo je jedan od najvažnijih koraka jer se na osnovu izabrane metode za transferne cene utvrđuju  vrednosti transakcija u skladu sa principom van dohvata ruke, koje se porede sa iskazanim rashodima, prihodima ili rezultatima poslovanja i utvrđuje eventualna razlika za koju se koriguje poreska osnovica.

Kada se okonča analiza uporedivosti i funkcionalna analiza, obveznik bi trebao da ima dovoljno informacija i saznanja o svim detaljima transakcija sa povezanim licima nakon čega može da pristupi izboru metode za proveru transfernih cena.

U skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama koriste se sledeće metode za proveru transfernih cena, kao i kombinacija ovih metoda:

 • Metoda uporedive cene na tržištu
 • Metoda cene koštanja uvećana za uobičajenu zaradu
 • Metoda preprodajne cene
 • Metoda transakcione neto marže
 • Metoda podele dobiti
 • Bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu van dohvata ruke

Stručnjaci Centra za računovodstvo i konsalting će na temeljan i efikasan način izvršiti analizu delatnosti, funkcionalnu analizu i izbor odgovarajućeg metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“.

NAŠE USLUGE

Izrada dokumentacije (studije) o transfernim cenama
Savetovanje u izradi dokumentacije (studije) o transfernim cenama
Izrada analize uporedivosti transakcija, funkcionalne analize kod kontrolisanih transakcija i ostalih analiza
Analiza i kontinuirano savetovanje u oblasti politike cena sa povezanim licima
Podrška u postupku kontrole poreskih organa

ZAKONSKA REGULATIVA

Studije o transfernim cenama izrađujemo u skladu sa:

 • Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima,
 • Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica, kao i
 • Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

Na taj način, kompanije koje posluju sa povezanim licima, dobijaju studiju o transfernim cenama kojim se argumentuju i dokazuju tržišni uslovi i prikazuje način i uslovi poslovanja između povezanih lica.

ROKOVI ZA PREDAJU IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA

Izveštaj o transfernim cenama se dostavlja Poreskoj upravi u istom roku koji je propisan za predaju poreskog bilansa i poreske prijave. Ovaj rok za pravna lica iznosi 180 dana od isteka poreskog perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, a za preduzetnike do 15. marta tekuće za prethodnu godinu.

ROK ZASTARELOSTI ZA PORESKU KONTROLU TRANSFERNIH CENA

Rok zastarelosti za poresku kontrolu je pet godina počev od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je trebalo utvrditi porez (npr. za obavezu nastalu u 2018. godini rok zastarelosti je 31.12.2023. godine). U određenim uslovima može se primeniti i apsolutni rok zastarelosti od deset godina.

KAZNE ZA NEPODNOŠENJE STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA

Poreski obveznik će biti kažnjen ukoliko ne dostavi izveštaj o transfernim cenama u roku koji je odredio poreski organ, na sledeći način:

 • Novčanom kaznom u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara za poreskog obveznika (koja predstavlja poresko nepriznati trošak);
 • Novčanom kaznom u rasponu od 10.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu (koja takođe podleže porezu na dohodak, ako je kazna izmirena od strane poreskog obveznika- pravnog lica);
 • 15% poreza na dobit na razliku između tržišnih cena i onih korišćenih u transakcijama između povezanih lica;
 • Zateznom kamatom na iznos manje plaćenog poreza na dobit;
 • Zabranom obavljanja određenih delatnosti u periodu od tri meseca do jedne godine u slučaju umanjenja poreske osnovice;
 • Prema članu 225. Krivičnog zakonika, u slučaju namere da se izbegne plaćanje poreza u iznosu većem od 150.000 dinara odgovorna osoba može biti kažnjena zatvorskom kaznom od 6 meseci do 5 godina.

Blagovremenom i tačnom pripremom dokumentacije o transfernim cenama, gore navedene kazne se mogu izbeći, a teret dokaza o primeni tržišnih cena u transakcijama između povezanih lica prelazi na Poresku upravu.

ZAKLJUČAK

U slučaju neposedovanja studije o transfernim cenama, Poreska uprava će odrediti kaznu, korigovati poresku osnovicu te zaračunati zatezne kamate na potcenjenu poresku obavezu.

Blagovremeno pripremljena studija o transfernim cenama je jedini način izbegavanja kazni i dodatne poreske obaveze.

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Poruči uslugu
× Zapošljavamo! Saznajte više na sledećem: LINKU